Jimmy Vidzem

Jimmy Vidzem

Controller

073 071 49 56 jimmy.vidzem@ssu.se