Integritets­­­policy

Denna integritetspolicy förklarar hur Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund org. nr. 802003–1269 (”SSU”), behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med EU:s dataskyddsförordning, 2016/679 och därtill kompletterande lagstiftning (”Dataskyddslagstiftningen”).

12. Behandling av uppgifter om dig som handlar från SSU:s webbutik

12.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningssätt samt betalkortsinformation
 • Orderinformation
12.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att kunna skicka till dig de varor du köper från SSU:s webbutik. SSU delar relevanta personuppgifter med betalningsleverantörer och producenter.

12.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse att kunna hantera processen för dina eventuella köp
12.4 Lagringstid

Om du tar bort en användare tas dina uppgifter bort senast sju (7) månader efter kalenderårsskifte. Genomförda köp sparas i sju (7) år i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078).

15. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

SSU

Jonatan Sundblad, dataskyddsansvarig hos SSU

Box 554, 105 60 Stockholm

gdpr@ssu.se

08 714 48 01

14. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt gentemot oss att, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter samt en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig
 • Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering, dvs. en rätt att få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till begränsad behandling, dvs. en rätt att kräva att vår behandling begränsas, t ex om du anser att dina uppgifter inte är korrekta
 • Rätt att återkalla ditt samtycke, notera dock att återkallandet inte påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan detta återkallades
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, behöver du skicka in en skriftlig begäran med ditt fullständiga personnummer och din underskrift, se kontaktperson och uppgifter nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med Dataskyddslagstiftningen.

13. Utlämnande av personuppgifterna och säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

SSU är restriktiva med att lämna ut personuppgifter, men i vissa fall är det nödvändigt för oss att dela personuppgifter med andra parter.

13.1 Mottagare av personuppgifter

De aktörer som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter är följande:

 • Externa samarbetspartners: parter som hanterar uppgifter för vår räkning, t.ex. för att de tillhandahåller IT-tjänster och andra tjänster. Detta kan vara t.ex. marknadsundersökningsföretag, tryckerier, digitala marknadsföringstjänster eller opinionsundersökningsföretag. Bolag som hanterar personuppgifter för SSU:s räkning ingår alltid ett biträdesavtal för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.
 • Studieförbund och folkhögskolor: När SSU samverkar med studieförbund eller folkhögskolor, kan SSU komma att överlämna personuppgifter för att uppfylla myndigheters krav.
 • Övriga parter: SSU kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när; (i) det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut, som tex. polisen, Skatteverket eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller; (ii) då uppgifter lämnas till försäkringsbolag, pensionsmäklare, kreditkortsbolag eller förmånssamarbetspartners.
13.2 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

SSU använder i viss utsträckning tjänsteleverantörer som tillhandahåller sina tjänster i länder utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas i ett land utanför EU/EES.

SSU har säkerställt att det finns lagligt stöd för överföring genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med berörda leverantörer. Leverantörerna vidtar även kompletterande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som är föremål för överföringen.

Leverantör Land utanför EU/EES där behandling kan ske Lagligt stöd
Meta USA SCC
Zendesk USA SCC

Notera också att om du anmäler dig att delta vid internationell verksamhet kan personuppgifter också behöva överföras till ett land utanför EU/EES för att möjliggöra ditt deltagande.

11. Behandling av uppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

11.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas

Samtliga personuppgifter som beskrivs ovan och som kan vara av relevans för det rättsliga anspråket.

11.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, t.ex. vid brott mot stadgar eller kandidatförsäkran eller i övrigt inom ramen för en rättstvist.

11.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

11.4 Lagringstid

Dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer behandlas under tiden för det rättsliga anspråkets handläggning samt så länge som det föreligger en lagstadgad preskriptionsfrist (beroende på typ av anspråk), vilket typiskt sett är tio (10) år från att det rättsliga anspråket uppstod.

10. Behandling av uppgifter om dig som medverkar i SSU:s kommunikationsmaterial

10.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • Adress
 • Ålder
 • Bildmaterial
 • Videomaterial
10.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att kommunicera internt (exempelvis på SSU+) och externt exempelvis på SSU:s hemsidor, sociala medier och eller informationsbroschyrer i syfte att informera om SSU och vår verksamhet.

10.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Samtycke: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du medverkar i kommunikationsmaterial är ditt samtycke.

10.4 Lagringstid

Bilder på dig kan komma att lagras och användas av SSU tills dess att du återkallar ditt samtycke eller tillämplig lagringstid som avtalats. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att fortsätta använda ditt namn och bild i de sammanhang som det återkallade samtycket avser. Återkallandet påverkar dock inte lagligheten av den behandling som föregått samtyckets återkallande.

9. Behandling av uppgifter om dig som donerar till SSU:s politiska arbete

9.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningssätt samt betalkortsinformation
 • Autogiromedgivande
 • Uppgift om gåvans belopp
9.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att kunna motta donationer till vårt politiska arbete, för att förse dig med aktuell information om SSU samt för bokföringsändamål.

Uppgifter om personer som lämnat gåvor till ett värde över 0,5 prisbasbelopp, inklusive gåvans storlek, kommer att offentliggöras på SSU:s hemsida. Vidare lämnas uppgift om personer som lämnat gåvor över 0,5 prisbasbelopp, inklusive gåvans storlek, till Kammarkollegiet för att SSU ska uppfylla sina förpliktelser enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

9.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att ta emot och hantera donationer.
 • Rättslig förpliktelse: Vi har en rättslig förpliktelse att offentliggöra donationen i enlighet med lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. Vi har även en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen (1999:1078) att behandla personuppgifterna.
9.4 Lagringstid

Om du avbryter ditt autogiromedgivande som månadsgivare tas dina uppgifter bort från vårt givarregister sju (7) månader efter kalenderårsskifte. Redan inbetalade donationer sparas i sju (7) år i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078).

8. Behandling av uppgifter om dig som skickar ett meddelande till/kommunicerar med SSU

8.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn/användarnamn
 • E-postadress
 • Ditt meddelande
 • Andra uppgifter du skickar till SSU
8.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att du ska kunna kontakta SSU och få frågor besvarade.

8.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att hantera frågor från dig.

8.4 Lagringstid

Uppgifterna sparas i upp till 12 månader från den senaste kommunikationen med dig. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna permanent så att de inte längre kan härledas till dig. Om du begär utträde ur SSU genom att mejla SSU raderas alla personuppgifter SSU haft om ditt medlemskap och ditt mejl i samband med att medlemskapet avslutas.

7. Behandling av uppgifter om dig som besöker SSU:s webbplats

7.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Personuppgifter som samlas in t ex via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs här
7.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål, för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används samt för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

7.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Samtycke: Vi behandlar dina personuppgifter via icke-nödvändiga cookies endast om du har gett oss ditt samtycke till sådan behandling.

7.4 Lagringstid

Lagringstiden är beroende på typen av cookie, så som beskrivs i SSU:s cookiepolicy.

6. Behandling av uppgifter om dig som deltar i en namninsamling som ligger till grund för en kampanj

6.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • E-postadress
 • Eventuellt telefonnummer
 • Eventuellt postnummer
 • Uppgifter om vilka samhällsfrågor du intresserar dig för samt åsikt i politiska frågor
 • Öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas
6.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som är relevanta för dig.

Dina uppgifter används även för att uppfylla syftet med namninsamlingen, exempelvis för offentlig publicering, inlämnande till makthavare eller framtida återkoppling om frågan. I namninsamlingen framgår vilka uppgifter som kan delas vidare eller publiceras.

6.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:

Samtycke: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du deltar i en digital kampanj är ditt samtycke.

6.4 Lagringstid

Lagringstiden är under tiden SSU genomför kampanjen om det är vad som uppges eller i upp till fyra (4) år.

5. Behandling av uppgifter om dig som deltar i SSU:s verksamhet (exempelvis i arrangemang eller möten)

5.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kostpreferenser/allergier
 • Stillbilder och rörliga bilder
5.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att administrera din anmälan och deltagande i SSU:s verksamhet, exempelvis vid deltagande i arrangemang eller möten anordnade av SSU.

Personuppgifterna om ditt deltagande på evenemang behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem om din aktivitetshistorik och för att marknadsföra kommande arrangemang du kan vara intresserad av.

SSU kan även komma att ta stillbilder och rörliga bilder på dig under ett evenemang eller verksamhet för marknadsföringsändamål. Bilderna kan, om du samtycker till det, komma att lagras av SSU och publiceras i SSU:s, Socialdemokraternas och/eller SSU:s och/eller Socialdemokraternas externa och interna kanaler.

5.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Intresseavvägning: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna bjuda in till och administrera arrangemang eller möten inom ramen för vår verksamhet.
 • Undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter: En uppgift om att någon är medlem i ett visst politiskt parti är ett exempel på en känslig uppgift. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter om inte något undantag är tillämpligt. SSU:s behandling av uppgiften om att du är medlem omfattas av undantaget för ideella organisationer med politiskt syfte och SSU har därför laglig grund för behandlingen av denna uppgift. Den lagliga grunden för SSU att behandla och använda bildmaterial på dig samt lagra dina kostpreferenser och allergier är ditt samtycke.
5.4 Lagringstid

Uppgifter om ditt deltagande på arrangemang sparas under den tid ditt medlemskap består och upp till 12 månader efter att ett medlemskap löpt ut vid kalenderårsskiftet.

Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer för radering av data. Om uppgifter behöver sparas en längre tid enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna enligt lagkravet. Kostpreferenser och allergier som du angett i samband med anmälan raderas efter evenemanget.

Personuppgifterna som SSU behandlar om dig med stöd av ditt samtycke kan komma att lagras och användas av SSU tills dess att du återkallar ditt samtycke.

4. Behandling av uppgifter om dig som är nominerad till och/eller innehar ett förtroendeuppdrag i SSU

4.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:

I samband med att du nomineras till och/eller innehar ett förtroendeuppdrag inom SSU behandlar vi:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Förbunds-/föreningstillhörighet
 • Nuvarande och tidigare uppdrag/roller
 • Samtycke till SSU:s kandidatförsäkran
 • Eventuellt kandidatpresentationer för extern kommunikation
4.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att administrera din nominering/ditt uppdrag som förtroendevald i SSU.

4.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse att kunna hantera processen för förtroendeuppdrag inom SSU:s verksamhet.
 • Undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter: En uppgift om att någon är medlem i ett visst politiskt parti är ett exempel på en känslig uppgift. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter om inte något undantag är tillämpligt. SSU:s behandling av uppgiften om att du är medlem omfattas av undantaget för ideella organisationer med politiskt syfte och SSU har därför laglig grund för behandlingen av denna uppgift.
4.4 Lagringstid

Uppgifterna som behandlas med anledning av att du är nominerad till och/eller innehar eller har innehaft ett förtroendeuppdrag sparas under den tid ditt medlemskap i SSU består och upp till 12 månader efter att ett medlemskap löpt ut vid kalenderårsskiftet.

Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer för radering av data. Om uppgifter behöver sparas en längre tid enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna enligt lagkravet.

3. Behandling av uppgifter om dig som använder SSU:s medlemsplattform (SSU+)

3.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Namn
 • E-postadress
 • Uppgift om medlemskap. Uppgifter från SSU:s medlemsregister hämtas vid registrering av konto för medlemsplattformen SSU+ för att bekräfta medlemskap och för att användas som inloggningsuppgifter. Även klubb-, kommun- och distriktstillhörighet hämtas.
 • Uppgifter som du själv väljer att tillgängliggöra för andra användare i medlemsplattformen SSU+, exempelvis om du själv publicerar ett evenemang eller en nyhet med dina uppgifter i beskrivningen
 • Uppgifter om ditt konto och användning av plattformen, exempelvis senaste inloggningstillfälle, grupptillhörigheter och behörigheter
3.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att administrera ditt SSU+ konto och för att tillhandahålla information och nyheter om SSU:s lokala verksamhet, om kommande aktiviteter och utbildningar och för att tillhandahålla omröstningar i enlighet med användarvillkoren för SSU+.

För att tillhandahålla funktionärer inom SSU digitala verktyg för sin verksamhet lagras även grupp- och kontobehörigheter.

Personuppgifterna behandlas också i syfte att fastställa identitet för att kunna säkerställa stadgeenliga val och andra demokratiska omröstningar där en medlem endast har en röst.

3.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Fullgörande av avtal: Att fullgöra våra åtaganden med dig som medlem och för att i övrigt administrera åtaganden som följer av medlemskapet.
 • Undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter: En uppgift om att någon är medlem i ett visst politiskt parti är ett exempel på en känslig uppgift. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter om inte något undantag är tillämpligt. SSU:s behandling av uppgiften om att du är medlem omfattas av undantaget för ideella organisationer med politiskt syfte och SSU har därför laglig grund för behandlingen av denna uppgift.
 • Intresseavvägning: För att kunna genomföra stadgeenliga och demokratiska omröstningar och val.
3.4 Lagringstid

Konton och personuppgifter tillhörande personer som ej förnyat medlemskap lagras i upp till 12 månader. Om medlemskap avslutas raderas konto och tillhörande personuppgifter.

För att kunna säkerställa stadgeenliga val och andra demokratiska omröstningar där en medlem endast har en röst lagras ditt krypterade personnummer och ett krypterat konto-ID medan omröstningen pågår.

SSU sparar avpersonifierade data om användarmönster och annan nödvändig information för förbättringar i samband med användning av medlemsplattformen.

2. Behandling av uppgifter om dig som är eller vill bli medlem i SSU

2.1 Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Personnummer/samordningsnummer/födelsedatum
 • Ålder
 • Telefonnummer/mobilnummer
 • Kön
 • Förbunds-, distrikts-, kommun-, och eventuell klubb/föreningstillhörighet
 • E-postadress
 • Eventuella uppgifter om förtroendeuppdrag, se vidare avsnitt 5
 • Eventuella uppgifter om deltagande på evenemang, se vidare avsnitt 6
 • Eventuellt medlemskap i Socialdemokratiska arbetarepartiet
 • Eventuellt medlemskap i SSF (Socialdemokratiska studentförbundet)
2.2 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen:

Personuppgifterna som listas ovan behandlas för att SSU, nationellt och på våra lokala avdelningar, ska kunna bedriva vår verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.

Din e-postadress och uppgifter om ditt medlemskap behandlas även för att marknadsföra och informera om SSU:s verksamhet och behov av att förnya medlemskap när medlemsskapsperioden upphört.

2.3 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen:
 • Intresseavvägning: SSU:s berättigade intresse av att fullgöra våra åtaganden med dig som medlem och för att i övrigt administrera åtaganden som följer av medlemskapet samt av att marknadsföra och informera om vår verksamhet.
 • Undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter: En uppgift om att någon är medlem i ett visst politiskt parti är ett exempel på en känslig uppgift. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter om inte något undantag är tillämpligt.

SSU:s behandling av uppgiften om att du är medlem omfattas av undantaget för ideella organisationer med politiskt syfte och SSU har därför laglig grund för behandlingen av denna uppgift.

2.4 Lagringstid

Om du kontaktar SSU för att avsluta ditt medlemskap i SSU raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt och du får en bekräftelse när medlemskapet avslutats. Om du inte förnyar ditt medlemskap vid kalenderårsskifte sparar vi dina personuppgifter i 12 månader. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer för radering av data. Om uppgifter behöver sparas en längre tid enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna enligt lagkravet.

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

SSU är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta innebär att vi bestämmer varför och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftshantering. Kontaktuppgifter till SSU framgår längst ner i denna policy.