Klimat

SSU:s Green New Deal

SSU vill se en rättvis klimatomställning. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, enligt forskarvärlden riskerar den att inom vår livstid rasera världen som vi känner den idag. Värmeböljor, ökenspridning och andra förödande väderfenomen är konsekvenser av en global temperaturökning.

Effekterna kommer att slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Sanningen är att endast 100 företag står bakom 70 % av de globala utsläppen och den rika eliten tillåts fortsätta göra vinst på att förstöra planeten.

SSU vill ha gemensamma lösningarna och en ambitiös investeringspolitik för en snabbare omställning som kommer ta oss ur klimatkrisen – en Green New Deal. Om klimatomställningen ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett rättvise-, klass- och landsbygdsperspektiv. Samhället måste möjliggöra för människor att minska sina utsläpp.

Alla fossilfria energislag behövs för att klara klimatomställningen. Det krävs en gratis och utökad kollektivtrafik, elektrifiering av transporter, energieffektivisering av byggnader och investeringar i forskning och innovationer för en fossilfri industri. Klimatomställningen kräver att vi blir bättre på att återanvända naturresurser genom att skapa en cirkulär ekonomi, vi kan inte slänga saker på tippen. Det kommer dock inte räcka för elektrifieringen, vi behöver även fler mineraler.

Utvinningen av mineraler ska ske med hänsyn till naturen och för samhällets bästa. Nya gruvor ska därför vara offentligt ägda. Åtgärderna för att ställa om måste bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser.

  • Inför en statlig grön investeringspolitik som investerar i ny teknik och samhällets klimatomställning 
  • Inför gratis kollektivtrafik för alla unga och på sikt alla, även om alla kör elbil så får de fortfarande inte plats i våra städer. Fler behöver resa kollektivt.
  • För att se till att elnätet förvaltas och byggs ut efter samhällets behov bör det svenska elnätet förstatligas
  • Bygg ut järnvägskapaciteten med nya stambanor som har kapacitet för höghastighetståg