19 november 2018

SSU godkänner SSU Skånes handlingsplan

SSU Skåne har idag inkommit med den handlingsplan som SSU-förbundet begärt in. Handlingsplanen syfte är att visa hur distriktet ämnar att återupprätta sitt förtroende både externt och internt. Handlingsplanen har godkänts både av SSU-förbundet och partidistriktet.

– Det är en bra handlingsplan som tydligt pekar ut vägen framåt för SSU-distriktet. SSU Skåne har visat att de tar situationen på stort allvar och försäkrat oss om att arbetet med implementeringen av planen är högsta prio för distriktet framöver. Förbundet kommer noga följa arbetet med regelbundna avstämningar, säger SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam.

Under helgen valde SSU Skånes ordförande Mansour Ahmed att lämna sitt uppdrag. Förbundsstyrelseledamot Klara Holmberg har adjungerats i SSU Skånes styrelse för att leda arbetet med implementeringen av handlingsplanen.

– Det är bra att SSU Skånes ordförande tar ansvar för situationen genom att avgå från sitt uppdrag. Det här ger SSU-distriktet bättre förutsättningar att återupprätta förtroendet och gå vidare från att fokusera på konflikter till den viktiga uppgift som SSU har när det gäller att engagera unga människor för socialdemokratins idéer, säger Andrea Törnestam.

Förutom adjungering av en förbundsstyrelseledamot innehåller handlingsplanen en rad ytterligare punkter som ska säkerställa att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade samt garantera att det inte finns tolerans för sympatier som strider mot SSU:s grundläggande värderingar:

Interimslösning för styrelsearbetet
Den nuvarande distriktsstyrelsen kommer resterande verksamhetsår enbart arbeta med implementeringen av handlingsplanen samt planeringen av distriktsårskonferensen 2019, där alla ställer sina platser till förfogande. Förbundsstyrelseledamoten Klara Holmberg sammankallar styrelsen och leder implementeringen av handlingsplanen.

Anställning i samråd med SSU-förbundet
Ingen ny tjänst kommer tillsättas utan samråd med SSU-förbundet.

Systematiskt värdegrundsarbete
Tillsammans med SSU-förbundet ska distriktsstyrelsen ta fram riktlinjer och metoder för att säkerställa att våra medlemmar ställer upp på principerna och värderingarna som gäller i SSU.

Anonyma enkäter till medlemmar och digital brevlåda
En digital brevlåda kommer upprättas där medlemmar kan inkomma med frågor, funderingar eller synpunkter till distriktet. Detta ska också kunna ske anonymt om medlemmen så önskar. Distriktet kommer även att skicka ut anonyma enkäter för att säkerställa att alla medlemmar känner sig trygga och inkluderade i verksamheten.

Utbildning av förtroendevalda
För att rusta framtida och nuvarande ledare ska distriktet tillsammans med SSU-förbundet erbjuda alla nyvalda styrelseledamöter en styrelseutbildning, där medlemmar får möjlighet att lära sig vad deras roller innebär och vad som förväntas av dem som företrädare för SSU.

Utöver SSU-förbundets kandidatförsäkran kommer en rollbeskrivning för styrelseledamöter att tas fram. Där ska de olika rollerna i en styrelse beskrivas och den enskilda ledamoten ska veta vilka förväntningar organisationen ställer på dem.

Verksamhet i hela distriktet och studier
Distriktet kommer erbjuda studier på såväl lokal och regional nivå där förankringen av SSU:s värdegrund är central.

Starkare sammanhållning
Regelbundna konferenser för alla klubbordförande kommer anordnas för att försäkra en nära dialog med alla klubbar i distriktet. Distriktet kommer ta initiativ till regionala workshops för alla medlemmar för att stärka kamratskapen och dialogen sinsemellan samt genom politiska frågor arbeta med skolningen om socialdemokratins idéer och värderingar.