12 juli 2018

Mellan 14 och 17 juni i år anordnades Balkan Round Table, ett återkommande politiskt forum och en plattform för unga socialdemokrater och socialister i regionen att ta del av, under IUSY-flagg. IUSY är en paraplyorganisation för socialistiska och socialdemokratiska ungdomsförbund från hela världen som SSU också är en del av. I Zagreb, där kommittén sammanträdde, samlades ett tjugotal representanter från olika länder och socialdemokratiska ungdomsorganisationer för att diskutera, nätverka och tillsammans hitta vägar framåt i ett komplicerat politiskt landskap som är en gemensam nämnare för i stort hela Balkan.

Som en del av SSU:s internationella verksamhet och arbete var vi på plats för att hålla en workshop i planerandet och genomförandet av politiska kampanjer och hur kampanj kan bedrivas på olika sätt. Det var också en möjlighet för oss att träffa våra systerorganisationer för att få en inblick i deras utmaningar och lära oss från dem. Alla tjänar på ett utbyte av idéer och erfarenheter, politiska som organisatoriska. Därför känns det väldigt kul att SSU blir inbjudna att vid upprepade tillfällen delta under kommittéernas sammanträden, så även i år.

Länderna i regionen står inför stora utmaningar som berördes under diskussionerna och även om det finns många nationella skillnader finns det även flertalet gemensamma, djupgående problem. Hög ungdomsarbetslöshet, utbredd fattigdom, kompetensflykt, korruption i de politiska systemen, religiös, etnisk och kulturell splittring samt externt påverkansarbete från länder som Ryssland, Kina och Turkiet, är några konkreta exempel. De länder som är med i EU brottas med de nya utmaningar medlemskapet har inneburit samtidigt som de länder som ännu inte är med kämpar med att uppfylla kraven för att vara en del av den europeiska gemenskapen.

En intressant insikt som lyftes under ett pass och som verkar vara ganska ny är att man länge sett EU som en heltäckande lösning, nästan en frälsning, men att man på senare tid insett att det även finns stora utmaningar med att ansluta sig till den europeiska unionen. Utifrån den insikten fördes nyanserade och ganska konkreta diskussioner om vad ett EU-medlemskap verkligen innebär men kanske framför allt vad det skulle innebära för varje enskilt land. Det som alla kunde enas om var behovet av ett socialt och solidariskt EU.

Det som är genomgripande tydligt är att Balkanregionen är i behov av en stark och välorganiserad socialdemokrati men också internationellt stöd för att motverka och stoppa de konservativa och nationalistiska krafter som spär på de gamla konflikterna från Jugoslaviens upplösning och som i det långa loppet riskerar att hålla kvar människor i fattigdom och hindrar regionen från att nå sin fulla potential. Att unga socialdemokratiska och socialistiska ledare får mötas för att enas om en gemensam problembild och framtidsvision är ett steg framåt för en stark och enad kraft för jämlikhet och progressivitet i regionen. Därför känns det både viktigt och roligt att man vid helgens slut kunde enas och skiljas med en känsla av delat ansvar och vilja att fortsätta kampen för frihet, jämlikhet och rättvisa på Balkan.

– Samrina Gadzo och Nils Dahlgren