18 oktober 2017

Frågan om Västsahara och dess självständighet är för gemeneman i Sverige något som sällan diskuteras i fikarummet. Inte heller tycks kännedomen om vad frågan egentligen innebär vara solkar för särskilt många (om ens någon av oss?). Vi i den nybildade projektgruppen tyckte därför att det vore en utmärkt idé att förändra detta en gång för alla, och vilket sätt är inte bättre och mer SSU om inte genom folkbildning? Därför presenterar vi härmed en lista på de 8 saker vi tycker kan vara viktiga att veta inom denna fråga och hoppas att ni SSU:are, tillsammans med oss, vill vara med och sprida kunskapen om sahariernas situation!

1. Av alla länder på den afrikanska kontinenten är det idag endast Västsahara-området som av FN fortfarande klassas som en olöst kolonialfråga (Globalis, 2017).

2. 2006 tecknade EU ett fiskeavtal med Marocko som inte aktivt uteslöt Västsahara. Som ensamt medlemsland röstade Sverige emot förslaget i EU:s jordbruks- och fiskeutskott. Många anser att EU i och med detta legitimerar Marockos ockupation av Västsahara. (Sveriges Radio, 2013)

3. Den 21 december 2016 fastslogs i EU-domstolen att Västsahara inte är en del av Marocko genom det handelsavtal som finns upprättat mellan Marocko och EU. Kort sagt kan sägas att Marocko ej har rätt till Västsaharas naturresurser och att det i praktiken innebär att varken EU-länder eller institutioner kan teckna avtal med Marocko om västsahariska produkter (Globalportalen, 2016).

4. Vid erkännandet av ett land brukar man gå efter den så kallade effektivitetsprincipen, vilken ska uppfylla kriterierna territorium, befolkning och effektiv regering. På senare tid har dock även rättsenlighetsprincipen kommit att få större betydelse, vilket innebär att denna konkurrerar med föregående eftersom den säger att stater ej kan erkännas om dess bildande skett på ett folkrättsvidrigt sätt, samt att stater kan erkännas även om de inte har full kontroll (DN, 2015).

5. Västsaharas naturresurser är mycket rikliga. Landet besitter en av världens största fosfattillgångar, ett av kontinentens bästa fiskevatten och likaså finns anledning att tro att det finns stora olje- och gasfyndigheter längs med kusten. Någon som i sin tur kan bringa lite klarhet till varför ockupationen av området pågått i över fyra decennier nu (VästsaharaAktionen, 2009).

6. I och med Sveriges nuvarande plats i säkerhetsrådet i FN och Socialdemokraternas samt Miljöpartiets kongressbeslut i att erkänna Västsahara är frågan om ett svenskt erkännande fortfarande högst aktuell.

7. Befrielserörelsen Polisario (vilkas ungdomsorganisation, UJSARIO, SSU har ett nära samarbete med) har uppgett att de endast kommer att acceptera en lösning där självbestämmelse för saharierna är det huvudsakliga, samt det som står uttalat i det tidigare avtalet gällande folkomröstning (Globalis, 2017).

8. Befolkningen i Västsahara består till största del av människor med arabiskt och afrikanskt ursprung. Hur många dessa invånare är till antal är inte helt självklart, men siffran uppskattas vara någonstans mellan 200 000-500 000. Av dessa bor i sin tur drygt 165 000 i flyktingläger i Algeriet (Sveriges Radio, 2009).


– SSU:s Västsaharaprojekt