20 april 2017

Fem SSU-förslag som är med i skolkommissionens slutbetänkande

Idag presenterades skolkommissionens slutbetänkande med en rad förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den svenska skolan.

SSU gläds åt att reformpaketet “Elevlöftet” som SSU drivit inför S-kongressen, tydligt präglar delen om likvärdigheten. Samtidigt menar SSU att förslaget om ett aktivt skolval inte är tillräckligt för att bryta skolsegregationen.

Här är 5 förslag som SSU fick igenom på S-kongressen och som är med i skolkommissionens slutbetänkande:

  • SSU-förslag: alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina skolor. Skolkommissionens förslag: i skollagen ska anges att huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.
  • SSU-förslag: ökade statliga resurser till skolan. Skolkommissionens förslag: statsbidrag på 6 miljarder till skolan med infasning över tre år
  • SSU-förslag: elevhälsan ska få mer resurser och prioriteras. Skolkommissionens förslag: statliga medel ska gå särskilt till elevhälsan och elevhälsans uppdrag ska tydliggöras och dess tillgänglighet utredas
  • SSU-förslag: kötid ska inte vara ett urvalskriterium och alla skolor ska ha ett gemensamt ansökningsförfarande. Skolkommissionens förslag: kötid ska slopas som urvalskriterium och en utredning ska tillsättas i syfte att ta fram ett system för gemensam antagning.
  • SSU-förslag: statens och kommunernas och resursfördelning ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Skolkommissionens förslag: statliga medel till skolan ska fördelas efter socioekonomiska faktorer och grundas på ett nationellt likvärdighetsindex

Däremot är SSU negativa till förslagen om aktivt skolval och lottning, eftersom det inte gör upp med det marknadsbaserade skolvalet. SSU vill istället införa ett integrerande skolval som bryter skolsegregationen i grunden.