SSU-kravet: inför välfärdsgaranti genom höjda skatter

Idag presenterar SSU flera åtgärder för ett effektivt mottagande och bättre etablering. Bland förslagen finns en välfärdsgaranti, där staten garanterar kommunerna ekonomiskt stöd för bland annat vård, skola och omsorg. Förslagen är en del i ett större arbete gällande flyktingmottagande och etablering som SSU nu drar igång.
– Vår öppenhet och solidaritet ska inte behöva stå emot andra viktiga investeringsbehov, därför föreslår vi en välfärdsgaranti som finansieras med höjda skatter, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Ökade statsbidrag
Välfärdsgarantin innebär att staten höjer statsbidragen till kommunerna. På detta sätt undviks att kommunala skatter höjs, samtidigt som kommunerna får de ekonomiska förutsättningar som krävs för att både ta emot människor på flykt och erbjuda en bra välfärd för alla.

– Partier i Sverige och Europa har börjat tävla om vem som kan lägga de mest restriktiva förslagen. Med en välfärdsgaranti vill vi skifta fokus. Förutsättningarna för ett bra mottagande och en bra välfärd måste säkras, säger Philip Botström.

Förslagen i korthet:

Välfärdsgaranti
Höjda statsbidrag så att kommunerna kan garantera vård, skola och omsorg. Kommuner ska kunna ta emot människor som är på flykt från krig och terror och samtidigt ha en bra välfärd som rustar människor för framtiden. Finansieras genom höjda skatter.

Hantera det akuta mottagandet
En stor del av flyktingarna anländer till ett fåtal kommuner. De behöver avlastas. SSU föreslår att det sker genom att kommuner som angränsar till ankomstkommuner tar ett större ansvar. Kan ske genom direktbussning till angränsande kommuner samt helgöppen mottagning av ensamkommande barn.

Reformerad EBO-lagstiftning för bättre fördelning
Dagens lagstiftning ger kommunerna sämre förutsättningar att planera boende och kommuner som sedan tidigare tagit ett stort ansvar får ytterligare utmaningar. Dessutom riskerar dagens regler att spä på trångboddhet och utsatthet för asylsökande. Därför behöver lagstiftningen reformeras för att ge Migrationsverket mandat att fördela fler människor över landet.

Stort behov av bostäder kräver exceptionella åtgärder
För att snabbare kunna få fram fler bostäder och boenden föreslår SSU en tillfällig byggamnesti med syfte att snabba på byggprocesser och minska tiden som överklaganden tar. Utöver det föreslås ökade investeringar i byggandet. Byggamnestin syftar till att korta överklagandeprocesser och bygglovsprocesser, utan att sänka standarden.