Philip Botströms linjetal

SSU:s 38e förbundskongress avslutades med linjetal av SSU:s nyvalde förbundsordförande Philip Botström. Du kan se hela talet på kongress.ssu.se eller läsa det nedan.

Philip Botström linjetal – SSU Kongress 2015
Kamrater. Vi har samlats denna helg för att vi tror på politikens kraft. För att vi är övertygade om att vi tillsammans kan förändra samhället i grunden, och på vår förmåga och skyldighet att forma en bättre framtid.

Vi tror på socialdemokratin som bärande idé för det jämlika samhällsbygget.
Och på en värld där människor görs fria från förtryck.

Men en jämlik framtid, vad handlar det om egentligen?

För mig handlar det om maktutjämning. Om att bryta klass- och maktstrukturernas påverkan på våra liv. Om att människor SJÄLVA, ska få makten över sina egna liv.

När högern pratar om jämlikhet stannar de vid att alla ska erbjudas samma chans. Dom som hamnar efter är lata. Klassamhället tror dom är en illusion.

Men kamrater, det är högerns jämlikhet som är en illusion. För möjligheter och utfall är alltid sammanflätade. Vi kan inte själva styra vilken hand vi blir tilldelade i livet. Vi föds alla olika långt ifrån det goda livets inträdeskrav.

-Hur ska vi annars förklara att underkända betyg på nationella proven i engelska är 10 gånger vanligare bland oss som kommer från icke-akademiska hem?

-Hur ska vi annars förklara att risken att bli arbetslös som vuxen är så mycket större bland dom av oss som har arbetslösa föräldrar?

-Varför skulle annars den växande psykiska ohälsan slå hårdast mot dom med torftigast ekonomi?

Vår syn på jämlikhet kamrater, är någonting helt annat. Det är en jämlikhet som tar avstamp i sambandet mellan jämlika möjligheter och jämlika utfall. Som ser att dom alltid förutsätter varann.

Och det är i grund och botten det som våra socialdemokratiska värderingar beskriver. Att vi och våra livsöden formas av vår omgivning, människorna och samhället runtomkring oss.

Det är därför som socialdemokratins idé är lika tidlös som relevant. För att orättvisorna i samhället ständigt tar sig nya uttryck och alltid kommer behöva bemötas med nydanande reformer.

Och så länge orättvisorna finns kvar, ska vi socialdemokrater vara där och bekämpa dom. Vi ska driva på för maktutjämning till dess att vi nått det jämlika samhället – där makten är jämnt fördelad och där friheten kommer alla till del.

Där du tillåts vara den människa du faktiskt är, och inte den roll du begränsas till av klass, kön, tro eller etnicitet.

Det, kamrater, att bekämpa orättvisor, är och förblir vår största uppgift. Det är vad socialdemokratin i grunden handlar om.
***
Och kamrater, orättvisor finns det gott om.

Det börjar, där livet börjar. Allt för många barn blir idag vingklippta av utsatthet och fattigdom. I uppväxten hålls många tillbaka av inlärningssvårigheter som följer av psykisk ohälsa, familjeproblem, eller ett hem utan böcker.

Barn förtjänar det bästa i livet. En bra start och jämlika livschanser. Så om vi på allvar vill göra upp med det ojämlika samhället måste orättvisorna bekämpas redan i tidig ålder.

Vi behöver rikta fler tidiga insatser mot barn med särskilda behov. Förskolan behöver tidigare läs- och skrivinsatser, mindre klasser och fler förskolelärare med möjlighet till fortbildning.

Och vi behöver en modern socialpolitik. Där alla delar av samhället som möter barn – mödrahälsovård, till barnhälsovård och förskola– samordnas bättre för att ge alla barn lika livschanser.

För kamrater. Frön som planteras i för små krukor kan inte växa. De ojämlikheter vi föds in i formar oss resten av livet.

Under åtta år av borgerligt styre har vårdnadsbidrag och höga avgifter stängt ute många barn från förskolan. Men om vi på allvar vill göra upp med ojämlikheten, måste alla barn få tillgång till tidigt lärande.

Förra gången en Socialdemokratisk regering satt vid makten sänkte vi taket till maxtaxan. Om vi på allvar vill nå det jämlika samhället borde vi nu ta nästa steg och göra förskolan avgiftsfri.

På så sätt kan vi se till att alla barn får jämna livschanser. Att vi får börja livets lopp från samma startlinje.

Nästa steg i livet är skolan. Där måste jämlikheten försvaras igen.
***
Efter år av borgerlig skolpolitik är det eleverna som står som förlorare. Det är barnen från studieovana hem som halkar efter när klasstorlekarna växer. Det är elever som inte bemästrar språket som lider mest när lärarna tvingas lägga sin tid på administration, istället för på undervisning.

Batongliberalismen har som vanligt slagit hårdast mot dom som redan ligger.

Och vet ni kamrater – det är helt fucked up!

Alla barn förtjänar att få nå sin fulla potential. Oavsett bakgrund eller storlek på dina föräldrarnas plånbok ska skolan garantera att du blir sedd.

Vi förtjänar alla att mötas av uppmuntrande lärare. Alla borde få en skolgång som låter en blomstra ut.
***
Men idag mäter många skolor sin framgång i vinstmarginaler istället för i elevernas utveckling. De snålar, skär ner och stoppar sedan vinsten i storkapitalets fickor.

Samtidigt tömmer överetableringen av friskolor dom kommunala kassorna. Och tillsammans med bostadssegregationen gör det att den svenska skolan splittras:

Att marknaden tillåts göra skillnad på barn och barn.

Det fria skolvalet medför att elever som har bäst förutsättningar samlas på ”elitskolor”, samtidigt som dom som behöver extra hjälp lämnas kvar på skolor med allt mindre resurser.

Valfriheten blir egentligen en lyx förbehållen dom som alltid har kunnat välja. Den sorterar, begränsar och låser människor till deras födelselott.

Vad vi behöver inse är att Sverige är helt unikt i det här hänseendet. Bara två regeringar har genom historien infört ett nationellt skolpengssytem. Carl Bildts 1992 och den Chilenska diktatorn Pinochets år 1981.

Kamrater. När Chile nu reformerar sin skola vore det sjukt om Sverige blir ensamt kvar.
Det räcker inte att regeringen vill ge kommunerna större inflytande för att motverka överetableringen. För att komma åt ojämlikheten i skolan krävs så mycket mer.

Åtgärder för maktutjämning måste till, och det nu.

Därför vill göra om det fria skolvalet – så att segregationen bryts och resurserna fördelas efter behov!

Skolpengen får inte stå i motsats till en jämlik skola. Därför vill vi ta fram ett modernt huvudmannaskap och en modern finansieringsmodell – så att klyftorna minskar och jämlikheten mellan kommuner ökar!

Dom mest utsatta skolorna måste få mer resurser så att dom kan attrahera dom bästa lärarna och minska klasstorlekarna.

Bara då kan alla elever få en jämlik chans att blomstra på riktigt. Och bara så lägger vi grunden för ett samhälle där alla människor får makten att forma sina egna liv.

***
Kamrater. För att uppnå jämlikhet räcker det inte att lägga saker till rätta i livets början.

När finanskrisen kom förlorade många jobbet. Industriarbetare sov i omklädningsrummen för att de skämdes för att åka hem. Äldreboenden lades ner i såväl bruksorter som i storstäder. Människor fick lämna sina arbeten eller leva i ovisshet bland bemanningsföretag och sms-anställningar.

Med obarmhärtig tydlighet visade krisen att livets vändningar inte går att förutse. Ibland är vägen krokig.

Men våra jämlikhetsambitioner får inte svika människor som har oturen att drabbas när olyckan är framme. Ditt liv ska inte raseras när firman lägger ner, eller när sjukdom förhindrar dina studier.

Vår jämlikhetspolitik måste vara en försäkring för att makten över dit eget liv aldrig ska glida dig ur händerna!
***
Kamrater. Många arbetar fortfarande åtta timmar om dagen, får semester och lön den 25:e, har en yrkestillhörighet och en given plats i samhället.

Men sakta ser vi hur det förändras. Allt fler av oss unga tvingas förlita oss till daglönearbete.

Vi väntar på aktivitetsstöd, ett jobb som diskare på restaurang eller en sms-anställning på ett bemanningsföretag. Vi trycks till utkanten av samhället. Blir utelåsta och kanske uträknade.

Högern tycker att vi är “lata individer” som behöver tuktas. Som Socialdemokrater ser vi förlorarna i det nutida klassamhället.
***
Av ekonomer kallas den här gruppen för prekariat. En grupp som vuxit fram till följd av högerregeringars krav på lågavlönad arbetskraft som svar på globaliseringens utmaningar.

Prekariatet lever utan säker lön och fasta tider – utan arbetsidentitet och gemenskap. Dom lever utan trygghet. Utan skydd mot godtycklig uppsägning. Utan tillgång till pension och fortbildning. Utan kollektivavtal eller företrädare på arbetsmarknaden.
***
Kamrater. Prekariatet är en del av det nya klassamhället i Sverige. En annan del är dom närmare två hundra tusen Svenskar som idag arbetar, men som ändå lever i fattigdom.

Det är människor vi möter i vår vardag. Taxichauffören som tjänar 58 kronor i timmen. Studenten som arbetar som telefonförsäljare utan kollektivavtal. Den ensamstående mamman som arbetar både som städare och undersköterska för att försörja sin familj.

Dessa människor sliter, kamrater.
Dom gör rätt för sig.
Dom gör sin plikt, men dom erkänns inte sin rätt.
Och så ska Sverige inte fungera.

Sverige ska inte ha ett prekariat. Vi ska inte ha några arbetande fattiga. Människor ska få möjligheten att göra rätt för sig. Det ska gå att leva på sin lön. Vi ska stärka fackets position, fler ska få heltid, lönedumpningen ska stoppas och fler ska omfattas av kollektivavtal.

Det här är en av våra viktigaste uppgifter att ta oss an.

Det är vår plikt som arbetarrörelsens ungdomsförbund!

***
Samtidigt har arbetsmarknaden förändrats på andra sätt.

Det blir allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden utan en gymnasieexamen.

Har du inte tagit studenten blir alternativet ofta låglönejobb och arbetslöshet. Ekonomisk osäkerhet och social isolering.

Därför behövs rejäla satsningar för att fler ska klara gymnasiet. Att en tredjedel av alla unga inte har en fullständig gymnasieexamen är en skandal.

Det är ett slöseri med mänskliga resurser. Och ett svek mot vår generation!

***
Men samtidigt är fler som tar en gymnasieexamen bara globaliseringens minimumkrav. Ska vi kunna avancera i den nya världen krävs detdet att vi utbildar oss genom hela livet.

Sverige behöver ett nytt politisk program för livslångt lärande i arbetslivet. För när omvandlingstakten ökar måste tryggheten också göra det.

Om vi ska skapa en jämlik framtid måste vår generation hela tiden kunna anpassa oss till nya verkligheter. Men vi ska alltid ha samma rätt till ett eget hem, en social samvaro, och trygg inkomst.

Vi ska möta framtiden på lätta fötter, men aldrig tvingas gå barfota.

***
Kamrater, vår jämlikhetsanalys är materialistisk till sin natur. Roten till samhällets orättvisor ligger i snedvridna ekonomiska drivkrafter.

Vi ser hur den råa kapitalismen inte bara leder till ekonomisk ojämlikhet. Den skapar och reproducerar normer om kön och etnicitet.

Vi ser hur kapitalismen underblåser rasism och främlingsfientlighet när löntagare ställs mot varandra.

Vi ser hur den sätter kortsiktig vinst över människovärde. Och skapar ett samhällssystem där olika former av förtryck förstärker varann.

Därför kommer högern aldrig kunna bekämpa den strukturella rasismen. Och därför kommer den liberala feminismen aldrig kunna råda bot på könsmaktsordningen.

För så länge den otyglade marknaden förblir högerns ekonomiska modell kommer deras slagord om jämlikhet att eka tomt.
***
För att komma åt problemen behövs en annan politik. En politik som vågar se att det är dom materialistiska ojämlikheterna som skapar strukturerna – och som vågar ta tag i grundproblemen.

En sån politik handlar om att agera som LO:s ungdomsförbund för att höja lönen för de underbetalda kvinnorna i offentlig sektor – för det är ingen slump, att det är DÄR det har tummats, när pengar har behövt sparas.

Det handlar om att garantera rätten till heltid – så att kvinnor kan lyftas ur den ofrivilliga deltidens fattigdomsfälla.

De handlar om att föräldraförsäkringen ska delas lika – så att de livslånga inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor kan raderas ut.

Vi kan inte längre skjuta lösningarna på framtiden.
Kamrater, vår feminism börjar här och nu.
***
På samma sätt handlar den socialdemokratiska antirasismen om att bekämpa materiell ojämlikhet.

Och jag har redan nämnt hur viktigt det är att bekämpa otrygga jobb och motverka en skola som skiljer på folk och folk.

Men det finns också en annan lika viktig dimension: boendesegregationen.

Boendesegregationen är en av vår tids tydligaste markörer på hur materiella ojämlikheter driver på andra orättvisor.

När dom med mycket pengar avskärmar sig från resten av samhället, och andra lever kvar i bortglömda miljonprogram, är det inte svårt att förstå hur rasismen och klassamhället förstärker varann;

Ingen svår ekvation att räkna ut var jobben kommer och investeringarna görs, när marknaden får fördela resurserna.

***
Samma typ av spänningar återfinns i klyftan mellan stad och land.

Det är i grunden samma ängslighet som håller ungdomar i förorter och i bruksorter vakna om nätterna. Samma brist på framtidstro. Samma känsla av att samhället har vänt ryggen till.

Här måste socialdemokratin leverera. Dom geografiska klyftorna måste slutas. Vi måste genomföra större investeringar, och dom måste spridas mer. Vi ska satsa på bostäder, infrastruktur och kommunikationer. Vi ska bygga hela Sverige starkt.

För att lyckas med det måste vi lämna “krona-för-krona”.

Nu är det dags. För fler offensiva investeringar, ett modernare Sverige och en mer jämlik framtid!

***
I vår alltmer globaliserade värld har gränserna mellan inrikes- och utrikespolitiken suddas ut.

Dom inhemska utmaningarna får allt oftare internationella lösningar.

At this point I would like to turn to our friends from abroad.

I have talked about what Swedish social democrats need to do to meet the challenges of globalisation at home.
But in this age of interdependence, we also have responsibilities to the rest of the world.

***
Seventy years ago the world came together to sign the most important political document of our time.

The UN charter – and the time in which it was conceived – expressed the very best of humanity.

Our collective solidarity, respect of human life, and the thirst for freedom and peace across the world.

It was the first real recognition that people wishing to control their destiny can only do so in cooperation with others.

Friends. We still hold the same to be true today. And through a strong international social democratic movement we will make sure to build a better world for all.

För det är ju så kamrater. Att flyende kapital, miljö och klimatutmaningar, terrorism och att jobben byts ut när ekonomin förändras – är alla problem som påverkar radhusfamiljer här i Västerås. Men som vi egentligen bara kan göra något åt genom samarbete med andra länder.

Många av oss har redan börjat inse detta. Men verkligheten kräver en politik som tar ett helhetsgrepp. Grundläggande är en politik för demokrati, ekonomisk och social jämställdhet, frihet och fred.
***
Luftiga resonemang om folkrätten kan vi. Det kan andra också. Men det unika med Socialdemokratin är vår förmåga att omsätta våra värderingar i handling.

Så när klimathotet nu växer. Låt oss få till ett bindande avtal i Paris. Låt oss få till en global koldioxidskatt och konkreta mål för hur vi ska få ner koldioxidutsläppen där alla bidrar efter förmåga.

När den globala ojämlikheten ökar. När makt och pengar samlas hos en liten elit. Låt oss leda vägen för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Med ett starkare ILO och en internationell transaktionsskatt.

Kamrater. Så som vi byggt upp Sverige. Så ska vi också bygga upp världen. När det internationella alltmer liknar det nationella, ska vi förlänga den svenska välfärdsstaten principer till ett globalt folkhem.
***
Kamrater! Med en Socialdemokratisk utrikesminister har vi har brutit ny mark för en feministisk utrikespolitik. Sverige har återigen tagit en aktivt roll i fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Och vi har mycket att vara stolta över.

Att regeringen dessutom bestämt sig för att bistå dom kurdiska trupperna i Irak med stöd och träning är ett bevis på handlingskraft och politiskt mod.

För det IS gör i mellanöstern går knappt att beskriva med ord.

Dom förslavar kvinnor och barn. Förföljer oliktänkande och minoriteter. Fördriver miljontals människor från sina hem. Förgör städer och uråldriga världsarv.

Dom bedriver systematisk mördande av etniska och religiösa minoriteter. En etnisk rensning.

Och när brott mot mänskligheten begås ska vi Socialdemokrater aldrig vika undan blicken. Vi ska gå före och säga det som ingen annan ännu vågat säga. Vi ska kalla saker vid sina rätta namn.

Det IS begår är ett folkmord.

***
Kamrater. Vårt samhälle är byggt på tillit. Genom samförstånd och sammanhållning har vi byggt ett samhälle där människor gör rätt för sig i utbyte mot trygghet och social välfärd.

Den överenskommelsen mellan individ och samhälle är grunden till vår svenska välfärdsmodell.

Men vad händer när det sociala kontraktet inte håller vad det lovar? När tilliten försvinner? När du inte ser meningen med att gå med i facket? Eller när du tror ett jobbskatteavdrag på 300 kronor mer i månaden är mer värt än barnens skolgång?

När politiken inte levererar växer misstron mot gemensamma lösningar och systemet i stort. Människor försöker bli sin egen trygghet och bakåtsträvande krafter stärker sina positioner.

Kamrater. Det är därför det inte bara handlar om ett hot mot vårt politiska projekt när tilliten till välfärdssamhället sinar.

Precis som Gabriel sa här om dagen så har vi ett ansvar mot alla dom människor som behöver socialdemokratin.

För när politiken inte leverar, och folk börjar tvivla på vad vi ska ha välfärden till, så hotas alla dom som behöver den för sin överlevnad:

Våra far och morföräldrar som behöver en äldrevård som tar hand om dom.
Våra småsyskon som kanske någon gång har oturen att behöva en operation.
Vi och våra vänner som behöver en skola som tillåter oss bli något mer än det vi är idag.
***
Nu ser vi konsekvensen av åtta år med högerpolitik. Hur den slagit mot vanligt folk. Hur den skapat en känsla av otrygghet och knapphet.

Hur den skapat en oro över att samhället kanske inte räcker till för både fattiga pensionärer och de som flyr från Syrien. Hur den föder en rädsla för det okända, för vad som ska hända med jobben och vårt gemensamma välstånd.

En oro, kamrater, som kräver ett svar.

Därför har vi två utmaningar framöver.

Den första är att visa var samhällskonflikterna verkligen ligger. Eller som Po Tidholm så väl formulerade det:

“Det var inte kurderna som flyttade industrierna till låglöneländer, det var inte palestinierna som stängde bankkontoren och flyttade statliga jobb till städerna, det var inte var somalierna som sålde ut apoteken och privatiserade sönder landets järnvägsunderhåll. Det var inte var syrierna som genomförde försämringarna i sjukförsäkringssystemet. Och det var faktiskt inte ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som lade ner byskolorna och sänkte A-kassan.“

Vad han menar är att vi måste visa dom ekonomiska konflikterna ligger.

Fär när människor börjar tro att dom har mer gemensamt med sin arbetsgivare från Linköping än sin kollega från Libanon ställs löntagare mot varandra. Klassamhället och rasismen göder varann.
***
Den andra utmaningen är att återupprätta tilliten. Grunden för vårt välfärdssamhälle.

Utan tillit lämnar du inte barnen på dagis och gamla känner sig inte trygga i äldrevården. Du misstänkliggör dina kollegor för att dom är sjuka, eller för att dom har ett annat namn. Du köper den uråldriga borgerliga bilden av samhället vissa när och andra tär. Du väljer skattesänkningar före investeringar i vår gemensamma välfärd.

När välfärden inte håller vad den lovar vänder sig folk mot dess grundtanke.

Man väljer hellre att inte tro på något än att riskera bli besviken. När äldrevården inte levererar undrar man vad den egentligen har för syfte. När sjukförsäkringen urvattnas ifrågasätter man dess roll.

Det är därför vi måste investera i välfärden. För att visa för människor hur viktigt den är.

Och om tilliten försvinner, försvinner grunden till gemensamma lösningar. Och hur ska vi då kunna bygga ett mer jämlikt samhälle?

Om vi ska bygga något nytt och uthålligt måste vi återskapa tilliten för varandra. Det är den enda vägen till jämlikhet och maktutjämning.

***
Kamrater.

Under dom här dagarna har vi samlats under parollen Jämlik framtid. Vi har diskuterat, debatterat, voterat. Vi, socialdemokrater från hela Sverige, har utgått från vår verklighet och tillsammans slagit fast den 38:e SSU-kongressens politik.

För mig har det varit både inspirerande och lärorrikt.
Och jag hoppas att ni alla känt av det också.

För när första generationens socialdemokrater etablerade sig i Sverige såg verkligheten på många sätt ut som den gör idag.

Ekonomin gick igenom en revolutionsartad omvandling, nationalismen frodades i en splittrad värld och ojämlikheterna ökade till följd av en allt mer avreglerad kapitalism.

Där och då lyckades socialdemokratin med någonting unikt.

Från vår förmåga att se verkligheten skapade vi en vision som fångade människors farhågor och drömmar.

Med båda fötterna på jorden byggde vi grund, väggar och tak till vad som sedan skulle bli ett folkhem, sextio år av Socialdemokratiskt regeringsinnehav, och ett välfärdssamhälle som hela världen tittade på med avund.

När alla odds var staplade emot oss, vann vi över initiativet eftersom vi var dom som var mest fantasifulla, mest modiga, och för att vi förstod att den bästa politiken uppstår där verklighet och drömmar möts.

Den andan, och det självförtroendet, vill jag att ni bär med er från den här kongressen.

För när resten av Europas vänsterrörelse står villrådig inför dagens utmaningar kan vi socialdemokrater se på framtiden med tillförsikt.

För vi har ju klarat det här förut.

Då som nu är lösningarna inte givna. Men om vi håller fast vid våra värderingar. Om vi lyssnar och försöker förstå. Om vi är ödmjuka men aldrig tvekar för att ta strid för det vi tror på.

Så vet jag att vi kommer lyckas igen.

***
Kamrater!

Initiativet är vårt att vinna.

Utmaningarna uppmanar oss till stordåd.

Ödet har gett oss chansen att likt första generationens Socialdemokrater forma ett helt sekel av svensk politik.

Och efter den här kongressen är jag övertygad om att vi kommer göra det.

Tack kamrater! Nu kör vi!