Andra delen i SSU:s rapportserie "Vi bygger landet" ute nu

Idag släpper SSU den andra delen i rapportserien ”Vi bygger landet”, genom att föreslå nio reformer som syftar till att förbättra utbildningen för nyanlända unga. Bland förslagen märks en nationell lärarsatsning, att alla skolor ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända elever och att satsningen med ökade statsbidrag för 2016 förlängs med minst två år.

Att bara hälften av de som kommit till Sverige efter skolstart klarar behörighet till gymnasiet är en katastrof för den enskilde och samhället. I vår rapport ger vi nio förslag på hur skolan ska kunna se till att våra nya klasskamrater kan ta makten över sin egen framtid.

Läs rapporten på www.vibyggerlandet.nu.

Reformerna i korthet

  • En nationell satsning görs på att erbjuda personer med ämneskunskaper lärarutbildning som kompetensutveckling eller omställningsutbildning, samt att erbjuda anställning till pensionerade lärare.
  • Kommunerna anställer fler elevassistenter, lärarassistenter och annan stödpersonal med kunskaper i nyanlända elevers modersmål.
  • Ett maxtak införs där skolsköterskor och skolkuratorer får ansvar för högst 300 elever och samordnas med en satsning på fortbildning av personal till skolhälsovården.
  • Kommunerna inför en fritidsmiljon för föreningar som ordnar idrottsaktiviteter, kulturverksamhet och liknande för barn och unga.
  • Välfärdsgaranti. Det utökade statsbidraget för 2016 till kommunerna med anledning av det stora antalet nyanlända förlängs över både 2017 och 2018.
  • Det fria skolvalet reformeras i grunden.Alla skolor måste dela på ansvaret för nyanlända elever genom en obligatorisk kvot utformad efter respektive skolas kapacitet.
  • Skolverket får i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för socioekonomisk viktning av skolpengen för att öka likvärdigheten i hela landet.
  • Nationellt likvärdighetsindex för att ta fram lokala rekommendationer om ökad likvärdighet.